paragraf

 1. Wstęp
  1. Centrum Partnerskie Amor zajmuje się gromadzeniem ofert i przekazywaniem kontaktów do osób, poszukujących partnera.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego, usług Centrum Partnerskiego oraz Biura Matrymonialnego Amor  znajdującego się pod adresem internetowym amor-lublin.pl .  Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich jego załączników w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, Biura a także prawa i obowiązki Właściciela i Administratora posiadającego prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu amor-lublin.pl. Usługi świadczone w serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności a także zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych przekazanych podczas rejestracji oraz każdorazowej edycji Profilu (w tym wizerunku/zapisu do Biura). Z chwilą rejestracji zostaje zawarta Umowa na czas określony (maksymalnie na okres 365 dni) pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na Konto Użytkownika i oznacza to rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu.
   Nadmieniamy, również, iż podając swoje dane osobowe Użytkownik/Klient zgadza się na ich gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie w celu określonym profilem działalności Biura. Jednocześnie Użytkownik/Klient zgadza się na poszukiwanie ewentualnego kandydata za pośrednictwem prasy oraz innych środków reklamowych, bez konieczności dodatkowych uzgodnień.
   3. Dokładamy wszelkich starań aby wszelkie treści cyfrowe w tym dane osobowe, którymi dysponujemy były chronione z zachowaniem przepisów prawa. Serwis spełnia wymogi technicznych środków jego ochrony, a dane osobowe Użytkowników Serwisu są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dostęp do nich ma jedynie wykwalifikowany oraz upoważniony personel Centrum Partnerskiego oraz Biuro Matrymonialnego  Amor.
  4. W celu korzystania z usług Serwisu, niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów internetu, adresu i skrzynki pocztowej email oraz przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie stron WWW z obsługą standardu HTML5. Zalecane jest korzystanie z przeglądarek w wersjach minimum: Internet Explorer 8.0, Opera 10.1, Firefox 4.x, Chrome 12 lub ich nowsze wersje, z włączoną obsługą plików „cookies” (po polsku „ciasteczka”) i JavaScriptów. Obsługa plików „cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika jest niezbędna do prawidłowego korzystania z usług Serwisu. Pliki „cookies” są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika, zapisywane są w nich informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie (m.in. ostatnio użyte kryteria wyszukiwania i parametry właśnie trwającej sesji). Należy pamiętać o tym, że w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego zarówno przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera, z którego zalogowano się do Serwisu (czasami nawet po zamknięciu okna przeglądarki). W związku z tym osoby postronne mające dostęp do tego konkretnego komputera będą miały taki sam pełny dostęp do usług serwisu tak jak zalogowany Użytkownik. Należy pamiętać, by nie pozostawiać komputera w stanie zalogowania, szczególnie wtedy, gdy mogą mieć do niego dostęp inne osoby. Aby się wylogować, należy wybrać opcję „Wyloguj” dostępną na prawie każdej stronie Serwisu. Brak włączonej obsługi JavaScriptów nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do powyższych warunków i zaleceń. Wszystkie działania podejmowane przez Użytkownika w odmienny sposób (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 2. Definicje pojęć:
  Ilekroć w Regulaminie występują następujące wyrażenia, należy przez nie rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy dokument wraz Polityką Prywatności, która jest jego integralną częścią.
  2. Administrator/Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Centrum Partnerskie oraz Biuro Matrymonialne Amor znajdujące się przy Alei Racławickich 6 20 – 028 Lublin. Administrator jest również właścicielem Serwisu.
  3. Użytkownik = Klient – osoba dokonująca rejestracji w Serwisie lub Biurze. Klientem Amora mogą zostać wyłącznie osoby dorosłe (ukończyły 18 lat) stanu wolnego lub pozostające w dłuższej separacji, które zgłoszą niniejszy fakt przy zapisie 
  4. Serwis – platforma internetowa (treści cyfrowe zawierające aplikację o głównych funkcjonalnościach Serwisu) dostępna pod adresem internetowym www.amor-lublin.pl oraz innymi adresami (w przyszłości), w których Administrator może prowadzić Serwis, a których jest właścicielem. Serwis zawiera w sobie usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym płatne.
  5. Konto Użytkownika – dostępne po zalogowaniu miejsce w Serwisie, dzięki któremu Użytkownik może zarządzać i korzystać z darmowych i płatnych funkcji Serwisu.
  6. Profil – informacje na temat danego Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Centrum w celach weryfikacyjnych może poprosić Klienta o przedłożenie stosownych dokumentów, zaświadczających AKTUALNY stan cywilny.
  7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).
  8. Login – unikalna nazwa Użytkownika wybrana podczas rejestracji, która umożliwia logowanie. Każde Konto ma również przyznany numer identyfikacyjny (ID).
  9. Rejestracja – formularz dostępny pod adresem http://zapiszsie.amor-lublin.pl/rejestracja-konto  umożliwiający założenie Konta Użytkownika.
  10. Ankieta wpisu do bazy Amora (bez obowiązku założenie Konta Użytkownika) dostępna pod adresem: http://zapiszsie.amor-lublin.pl/zapisz-sie 
  11. Logowanie – formularz dostępny pod adresem http://zapiszsie.amor-lublin.pl/zaloguj-sie  umożliwiający zalogowanie się do Serwisu Użytkownikowi, który dokonał pomyślnej Rejestracji.
 3. Prawa i obowiązki Administratora:
  1. Administrator zobowiązuje się świadczyć usługę wolną od wad a także dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał bez zakłóceń i w sposób ciągły. Administrator ma jednak prawo do wyłączenia Serwisu aby go modyfikować, konserwować, zmieniać funkcjonalność itp. Użytkownicy zostaną wcześniej o tym powiadomieni.
  2. Administrator ma prawo do odmowy wykonania Usługi lub usunięcia albo modyfikacji Konta Użytkownika (Profilu) bez jego poinformowania (uprzedzenia) i wg własnego uznania jeśli uzna, że narusza on Regulamin, prawo, zasady współżycia społecznego, korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego funkcją a także w przypadku wyrządzania szkody pozostałym Użytkownikom. Jeśli jednak wady ogłoszenia nie będą rażące to do użytkownika zostanie wysłany e-mail z prośbą o naniesienie poprawek.
  3. Administrator ma prawo oznaczenia treści dostarczonych przez Użytkowników aby określić ich pochodzenie z Serwisu (np. znak wodny na zdjęciu Użytkownika) a także obracania jego fotografii w przypadku gdy będą one odwrócone.
  4. Administrator ma prawo prezentować Profile Użytkowników w kolejności uwzględniającej stopień ich kompletności a zwłaszcza wyróżniać Użytkowników których Profile zawierają ich wizerunek oraz wyczerpujący opis.
  5. Administrator ma prawo wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności ogłoszeniowej, reklamowej, komercyjnej w jakiejkolwiek formie wykorzystującej dowolne funkcje serwisu (w tym wewnętrzną skrzynkę pocztową). Administrator ma prawo reklamować usługi oraz produkty innych podmiotów.
  6. Administrator ma prawo przekazywać na adres e-mail Użytkownika informacje pomagające nawiązać znajomość (aktywność innych Użytkowników w stosunku do niego) a także inne informacje dotyczące Serwisu.
  7. Administrator ma prawo ingerencji w Konto Użytkownika (w tym jego modyfikacji) w przypadku gdy jest ono przyczyną nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
  8. Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Administratora niedozwolone jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, zdjęć lub innych treści z serwisu Amor-Lublin.pl , za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do Administratora Serwisu, które dotyczą kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, jeśli Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte publikacji w Serwisie.
 4. Wyłączenia odpowiedzialność Administratora:
  1. Administrator nie odpowiada za treść korespondencji między Użytkownikami ani za zdarzenia, które wydarzyły się lub mogą się wydarzyć pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu/Biura. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także konsekwencji związanych z wykorzystywaniem przez Użytkowników informacji z Serwisu w świecie rzeczywistym.
  2. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane lub publikowane za pomocą Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za autentyczność i rzetelność danych zawartych na Profilach Użytkowników / Klientów Biura matrymonialnego Amor. Powyższe zastrzeżenie nie wyłącza prawa Administratora do usunięcia lub modyfikacji ogłoszeń nieodpowiednich bądź do wezwania Użytkownika do poprawienia ogłoszenia.
  3. Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu wobec osób trzecich oraz za inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
  4. Administrator nie odpowiada za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikające z braku umiejętności Użytkownika oraz za problemy techniczne w sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik.
  5. Administrator nie odpowiada za utratę oraz zniekształcenie danych zgromadzonych w Serwisie z jakiegokolwiek powodu (np. awarii, działania osób trzecich itp.). Administrator nie ma obowiązku ich archiwizacji.
  6. Administrator nie odpowiada za przerwy w działaniu Serwisu nie wynikłe z jego winy lub będące wynikiem przeglądów technicznych, wprowadzania udoskonaleń i zmian.
  7. Administrator nie odpowiada za to, że w okresie korzystania z Serwisu/ Biura matrymonialnego Amor, Użytkownik nie nawiąże za jego pośrednictwem wartościowej z jego punktu widzenia relacji z innym Użytkownikiem.
 5. Prawa i obowiązki Użytkowników:
  1. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu i nie może udostępniać swojego Konta Użytkownika innej osobie. Użytkownik ma obowiązek podania podczas Rejestracji oraz edycji danych prawdziwych, aktualnych oraz jego dotyczących. Powinien również aktualizować je na bieżąco. 
  2. Klienci Biura Matrymonialnego amor ponoszą całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość informacji udzielanych w Ankiecie Członkowskiej/Formularzu zapisu dostępnym na stronie www.amor-lublin.pl. Udzielenie nieprawdziwych informacji, mających na celu wprowadzenie w błąd Biura oraz jego Klientów, zaowocuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy oraz wykreśleniem z bazy danych Biura bez zwrotu uiszczonej opłaty. 
  3. Użytkownik obowiązany jest znać treść Regulaminu i przestrzegać postanowień i zasad w nim określonych a także prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Użytkownik nie ma prawa kopiować, publikować, sprzedawać, czy wykorzystywać w jakikolwiek sposób informacji zawartych w Serwisie w celach sprzecznych z jego misją, funkcją i celem a zwłaszcza wykorzystywać Serwisu w celach komercyjnych takich jak rozsyłanie spamu (niezamówiona informacja handlowa) a także prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności promocyjnej.
  5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać usunięcia swojego Konta Użytkownika co oznacza rozwiązanie Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejsza czynność nie implikuje prawa do żądania zwrotu całości lub części opłat za dostęp do odpłatnych usług.
  6. Treść Profilu Użytkownika nie może zawierać pornografii, wulgaryzmów, wyrażeń godzących w uczucia religijne, obyczaje, normy społeczne oraz prawne, naruszających godność oraz dobra chronione prawem (osobiste), dyskryminujących kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.
  7. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Serwisu w sposób destabilizujący i zakłócający jego działanie lub utrudniać korzystanie z niego innym Użytkownikom (w tym naruszać ich prywatność) w tym wpływać negatywnie na dobre imię Administratora oraz Serwisu.
  8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora oraz uprawnionych podmiotów niezamówionych informacji handlowych nawet po usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu. Użytkownik może wycofać tę zgodę oraz zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych wysyłając informację na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.m
 6. Usługa odpłatna
  1. Usługa odpłatna polega na umożliwieniu Użytkownikowi/Klientowi skorzystania z odpłatnych zapisów do Biura Matrymonialnego Amor.
  2. Serwis pobiera opłatę za wszystkie usługi/zapisy. Opis odpłatnych usług znajduje się: www.amor-lublin.pl w zakładce Jak to działa
  3. W chwili zapłaty za odpłatną usługę/zapis (w tym potwierdzenie wpłat od operatorów) między Użytkownikiem, a Serwisem zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną / Umowa cywilno - prawna na usługę odpłatną.
  4. Biuro Matrymonialne  Amor zobowiązuje się tylko przy zapisach na opcję VIP do przedstawiania nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kandydata dopasowanego do profilu Klienta oraz spełniającego jego oczekiwania. Dalsze kontakty pozostają wyłącznie sprawą Klientów, przy czym Biuro nie może brać odpowiedzialności za postawę kandydata. W przypadku braku ofert w opcji VIP, Biuro zobowiązuje się do zwrotu całości lub części wpłaconej kwoty.
  5. Po okresie umowy aktywnej Klient zostaje automatycznie wpisany do bazy danych Biura i polecany jest innym Klientom Amora. Aby usprawnić pracę Biura i nie narażać innych Klientów na nieprzyjemne niespodzianki, Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Biura o rezygnacji ze współpracy.
  6. Klient zainteresowany dłuższym kontaktem z przedstawianym przez Biuro kandydatem, może zawiesić JEDEN raz w czasie trwania umowy, swoją przynależność na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zawieszenie zaowocuje przedłużeniem umowy o czas, na jaki została ona zawieszona.Zawieszenie umowy z powodów innych niż podany, jest niemożliwe.Wyjątkiem jest umowa zawierana z osobami czasowo przebywającymi za granicą - wymaga to indywidualnych, ustnych ustaleń, poczynionych podczas zapisu.
  7. Akceptując poniższy Regulamin Klient oświadcza iż zapoznał się z charakterystyką i opisem poszczególnych opcji/wariantów zapisu do Biura Matrymonialnego Amor, zamieszczonym na stronie www.amor-lublin.pl w zakładce Jak to działa . Wysyłając Formularz zapisu dostępny na stronie www.amor-lublin.pl Klient oświadcza, że zapoznał się zarówno z zakresem usług Biura, jak i z cennikiem wybranej przez siebie opcji zapisu. Wszelkie wątpliwości i zapytania związane z funkcjonowaniem Biura Matrymonialnego oraz poszczególnych wariantów zapisu, Klient ma możliwość wyjaśnić jedynie przed zapisem, kontaktując się mailowo na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 604 141 206. Jakiekolwiek zażalenia lub skargi na funkcjonowanie Biura Matrymonialnego Amor, wynikające z nie zrozumienia lub nie zapoznania się z zasadami działania i zakresem usług Biura Amor w poszczególnych wariantach zapisu, kierowane pod adresem Biura, nie będą honorowane.
  8. W przypadku niezadowolenia z usług Biura, Klient nie ma prawa do zwrotu opłaty wpisowej w sytuacji, kiedy Biuro zobowiązuje się do akceptacji uwag Klienta i wzięcia ich pod uwagę podczas dalszej współpracy. Uwagi oraz ewentualne skargi Klienta na pracę Biura Amor, wymagają formy pisemnej i kierowane powinny być na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby firmy, dostępny w zakładce Kontakt na stronie www.amor-lublin.pl 
  9. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które w decydujący sposób wpłyną na funkcjonowanie Biura, zastrzega ono sobie możliwość zmiany Regulaminu. 
 7. Prawa autorskie
  1. Treści (zwłaszcza fotografie oraz opisy), które Użytkownik dodaje poprzez Rejestrację oraz edycję swojego Profilu/Zapisu są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. Użytkownika oświadcza że posiada do nich prawa (w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku) i nie narusza tymi treściami praw osób trzecich. Dodanie treści oznacza udzielenie Administratorowi nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie i ilościowo a także bez wynagrodzenia (dla Użytkownika oraz innych uprawnionych podmiotów) licencji na ich wykorzystanie na wymienionych polach eksploatacji tj.: korzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnej liczbie w celu określonym charakterem działalności Biura. Użytkownik również uprawnia Administratora do wykonywania praw zależnych co do tych treści a także na ich oznaczenie przez Administratora.
  2. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich przeciwko Administratorowi odnośnie naruszenia ich praw do treści dodanych przez Użytkownika zobowiąże się on złożyć oświadczenie na piśmie, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także zwróci Administratorowi wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym w tym zakresie (odszkodowanie, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe).
 8. Odstąpienie od umowy
  1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od Rejestracji Konta Użytkownika lub od momentu otrzymania przez Serwis zapłaty za odpłatną usługę/zapis. Aby zachować ten termin Użytkownik powinien wysłać informację odnośnie wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni. Po otrzymaniu tej informacji Serwis wyśle potwierdzenie jej otrzymania na e-mail Użytkownika.
  2. Aby skorzystać z niniejszego prawa należy:
   1. w przypadku Zapisu darmowego dokonać usunięcia swojego Konta;
   2. w przypadku odpłatnego zapisu należy pisemnie zawiadomić Biuro o chęci rezygnacji, wysyłając maila na adres amorbiuro1@gmail.com . W przypadku odstąpienia od Umowy płatnego zapisu przed rozpoczęciem współpracy, Biuro dokona zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni a Konto Użytkownika Serwisie zostanie usunięte.
  3. W przypadku wcześniejszej niż wynika z Umowy rezygnacji przez Klienta z usług Biura, z przyczyn przez Amora niezawinionych , Klient nie ma prawa do zwrotu wpłaconej opłaty członkowskiej. Regulacja ta dotyczy również sytuacji, kiedy Klient samodzielnie a nie za naszym pośrednictwem poznaje osobę, z którą związuje się i nie jest zainteresowany dalszymi ofertami, wysyłanymi przez Biuro Matrymonialne Amor.
 9. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listem tradycyjnym na adres Biuro Matrymonialne Amor znajdujące się przy Alei Racławickich 6 20 – 028 Lublin. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. Termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe  dni w przypadku gdy sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień i nie są one zależne od Administratora.
  2. Użytkownik ma obowiązek udzielić niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji informacji a zwłaszcza dane identyfikacyjne oraz przyczynę reklamacji wraz z czasem zaistnienia zdarzenia będącego jej przyczyną.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Administrator ma prawo modyfikować aktualne usługi, wprowadzić nowe płatne usługi oraz ma prawo dowolnie kształtować ich cenę oraz funkcjonalność.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest zamieszczona na stronie http://zapiszsie.amor-lublin.pl/regulamin . Zmiany Regulaminu nie naruszą praw nabytych przez Użytkowników na podstawie wcześniejszej wersji Regulaminu. Zalogowanie się do Serwisu po fakcie upublicznienia informacji o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją w aktualnym brzmieniu. Gdy Użytkownik nie zaakceptuje nowej wersji Regulaminu powinien powiadomić o tym fakcie Administratora oraz powstrzymać się od korzystania z Serwisu. Jego Konto zostanie usunięte.
  3. Administrator ma prawo dokonania cesji swoich praw oraz obowiązków dotyczących Serwisu. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.
  4. Spory, których nie udało się rozstrzygnąć w drodze reklamacji w przypadku wzajemnej zgody stron mogą być zakończone na drodze postępowania przed sądem polubownym wg zasad tego sądu. W innym wypadku podlegać będą jurysdykcji sądów powszechnych. Roszczenia Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie będą brane pod uwagę, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.